Why are Saiva naga sadhu are called dashnami? mahakumbh 2013 - www.bhaskar.com
Home » Uttar Pradesh » Mahakumbh 2013 » Religion News » Why Are Saiva Naga Sadhu Are Called Dashnami? Mahakumbh 2013

शैवों को क्यों कहा जाता हैं दशनामी सन्यासी?

  • धर्म डेस्क. उज्जैन
  • Jan 05, 2013, 12:24 PM IST
शैवों को क्यों कहा जाता हैं दशनामी सन्यासी?